Mentrau Iaith Cymru

Partneriaid

Mae gan y Mentrau Iaith rwydwaith unigryw o bartneriaid lleol ledled Cymru sy’n cydweithio’n agos i gefnogi a hyrwyddo’r Gymraeg fel iaith gymunedol.

Yn ogystal â rhwydweithiau’r mentrau iaith lleol rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag amryw o gyrff cenedlaethol i rannu gwybodaeth, syniadau, profiadau ac adnoddau er mwyn gweithredu er budd y Gymraeg.

Gweler isod restr o’n prif bartneriaid.

Dathlu'r Gymraeg

Dathlu'r Gymraeg

Grŵp ymbarél sydd am ddathlu llwyddiant y Gymraeg yw Dathlu'r Gymraeg ac sy'n galw am gyfres o fesurau cryfion newydd er mwyn sicrhau ei pharhad.

www.dathlu.org

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Maent yn gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud Cymru yn lle gwell i fyw a gweithio.

www.llyw.cymru

Urdd Gobaith Cymru

Urdd Gobaith Cymru

Sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru yn 1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc i ddysgu ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn heddiw mae gan yr Urdd dros 50,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed.

www.urdd.cymru

S4C

S4C

S4C yw'r unig sianel deledu Cymraeg yn byd. Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, mae'n comisiynu cwmnïau cynhyrchu annibynnol yng Nghymru i wneud y rhan fwyaf o'i raglenni.

www.s4c.cymru

Mudiad Meithrin

Mudiad Meithrin

Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol ac mae'n cael ei gydnabod fel prif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol.

www.meithrin.cymru

BBC Radio Cymru

BBC Radio Cymru

Gorsaf radio BBC Cymru yw BBC Radio Cymru, sy'n darlledu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae wedi bod yn darlledu rhaglenni radio yn Gymraeg ledled Cymru ers iddi ddarlledu gyntaf ar 3 Ionawr 1977.

www.bbc.co.uk/radiocymru

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol yn Aberystwyth, Ceredigion yw Prifysgol Aberystwyth. Bellach, mae yno dros 7,500 o fyfyrwyr yn astudio ym mhrif ddisgyblaethau’r brifysgol, y celfyddydau, gwyddorau cymdeithasol a’r gwyddorau.

www.aber.ac.uk/cy

Twf

Twf

Mae Twf yn cynnig cyngor rhad ac am ddim i rieni ar gyflwyno’r Gymraeg o’r Crud

www.twfcymru.com

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Cymru yw un o wyliau celfyddydol mawr y byd, sy’n dod â phobl o bob oed a chefndir ynghyd i ddathlu a mwynhau cymysgedd eclectig o gerddoriaeth, llenyddiaeth, dawns, theatr, celfyddyddau gweledol a llawer iawn mwy.

www.eisteddfod.cymru

Merched y Wawr

Merched y Wawr

Mae Merched y Wawr yn fudiad sy’n gwneud pob math o bethau! – Coginio, crefftau, ciniawa, teithio, chwaraeon, darlithiau, helpu elusennau, canu, cwisiau a llawer mwy. Prif nod y mudiad yw ymgyrchu dros hawliau’r iaith Gymraeg a hawliau marched.

http://merchedywawr.cymru/

Cymraeg i Oedolion

Cymraeg i Oedolion

Mae Cymraeg i Oedolion yn cynnig cyrsiau Cymraeg i ddysgwyr o bob lefel ym mhob rhan o Gymru.

learncymraeg.org

Cymdeithas y Ffermwyr Ifanc

Cymdeithas y Ffermwyr Ifanc

CFfI Cymru yw'r mudiad ieuenctid wledig mwyaf yng Nghymru sy’n darparu cyfleoedd i dros 5,000 o aelodau ar draws Gymru, trwy rwydwaith o 12 ffederasiwn sirol a 155 o glybiau.

www.yfc-wales.org.uk/cymraeg

Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RhAG)

Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RhAG)

Mae RhAG yn gweithio i wella ac ehangu mynediad at ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru.’

www.rhag.net

X
- Enter Your Location -
- or -