Mentrau Iaith Cymru

Ein Gwaith

Mae gwaith Mentrau Iaith Cymru yn eang ac yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn yn dibynnu ar gyfleoedd ac anghenion y Mentrau Iaith, a datblygiadau o ran y Gymraeg.

 Cefnogi’r Mentrau Iaith…

Mae cefnogi’r Mentrau Iaith, eu swyddogion a’u pwyllgorau wrth wraidd ein gwaith.  Rydym yn gwneud hyn trwy:

 • Ddarparu cyfleoedd i rwydweithio, rhannu gwybodaeth, syniadau a chydweithio trwy amryw o gyfarfodydd, cynadleddau a chyfleoedd hyfforddiant
 • Dylanwadu er budd y Gymraeg trwy ymateb i ymgynghoriadau cyhoeddus ar ran y Mentrau Iaith
 • Datblygu prosiectau rhanbarthol a chenedlaethol, gan gynnwys Brwydr y Bandiau a Chynllun Marchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg
 • Cynnig cefnogaeth ac arweiniad i’r Mentrau Iaith ar faterion amrywiol, gan gynnwys polisi mewnol, staffio, ymchwil a chyfleoedd datblygu yn y maes cynllunio iaith.

Ceir manylion pellach am rai o’n gweithgareddau isod.

Cynadleddau…

Trefnir dwy gynhadledd flynyddol gan MIC ar gyfer swyddogion y Mentrau. Cynhelir un gynhadledd ar gyfer y Prif Swyddogion a Chadeiryddion y gwahanol Fentrau, a chynhadledd i Swyddogion Maes y Mentrau.

EisteddfodUrdd2015_km051Mae’r cynadleddau’n gyfle i swyddogion y Mentrau rwydweithio, dysgu, rhannu gwybodaeth, profiadau ac arfer da.

Cynhaliwyd y gynhadledd ddiwethaf yng Nghanolfan yr Urdd, Llangrannog, ddiwedd mis Mawrth 2017.

Hyfforddiant…

Swyddogion maes y deSwyddogion maes y gogledd

Trefnir rhaglen hyfforddiant flynyddol gan MIC ar gyfer swyddogion y Mentrau, rhaglen  gyfredol sydd yn ateb anghenion hyfforddiant amrywiol y Mentrau ac yn eu cefnogi i wireddu eu hamcanion.

Mae cynnwys yr hyfforddiant yn amrywiol, o amddiffyn plant i reoli ac arwain, o gynllunio ieithyddol i ddatblygu cymunedol.

Rydym yn defnyddio profiad a sgiliau swyddogion profiadol i hwyluso hyfforddiant lle mae’n briodol, a’r gweddill yn gymysegdd o gyd-weithio gyda phartneriaid i ddatblygu rhaglenni perthnasol neu ddefnyddio darparwyr a hwylyswyr hyfforddiant Cymraeg eu hiaith.

Marchnata…

Datblygir Strategaeth Farchnata Genedlaethol gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o waith y Mentrau a hyrwyddo prosiectau sy’n hybu’r Gymraeg ledled Cymru.

Rydym yn cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru a phartneriaid allweddol eraill i ddatblygu a chefnogi ymgyrchoedd marchnata sy’n hyrwyddo’r Gymraeg. Gellir darllen mwy am yr ymgyrchoedd hyn ar ochr dde’r dudalen hon.

Rhan ganolog o weithgarwch marchnata MIC yw ein presenoldeb yn yr Eisteddfodau Cenedlaethol. Yn ogystal, rydym yn cynnal stondinau mewn cynadleddau a gwyliau, Cymru ben baladr.

Dilynwch ni ar Facebook ac ar Twitter am y newyddion diweddaraf am waith y Mentrau a phrosiectau cyffrous eraill sy’n cefnogi ac yn hyrwyddo’r Gymraeg.

 

Ein Gwaith

 • Brwydr y Bandiau

  Brwydr y Bandiau

  Mwy »
  Brwydr y Bandiau

  Brwydr y Bandiau

  Mae Mentrau Iaith Cymru yn cydweithio’n agos â BBC Radio Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn i drefnu Cystadleuaeth Brwydr y Bandiau.

  Bwriad y gystadleuaeth yw rhoi llwyfan i ddoniau ifanc sy’n awyddus i dorri i mewn i’r Sîn Gymraeg, ac mae’r cynllun yn cynnig pob math o brofiadau go iawn i’r cystadleuwyr, er mwyn iddyn nhw gael blas ar nifer o agweddau o’r Sîn.

 • Ymgyrch Pethau Bychain

  Ymgyrch Pethau Bychain

  Mwy »
  Ymgyrch Pethau Bychain

  Ymgyrch Pethau Bychain

  “Pethau Bychain” yw ymgyrch Cymraeg diweddaraf llywodraeth Cymru. Mae’r ymgyrch yn cael ei ysbrydoli gan ymadrodd enwog ein nawddsant, Dewi Sant, “Gwnewch y pethau bychain”.

  Nod yr ymgyrch yw annog pobl ar draws y wlad i rannu awgrymiadau ar sut y gallwn ni gyd wneud newidiadau bach i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg bob dydd.

  Cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth.

 • Ymgyrch #Joia

  Ymgyrch #Joia

  Mwy »
  Ymgyrch #Joia

  Ymgyrch #Joia

  Ein hymgyrch farchnata ddiweddraf yw #joia.  Bwriad yr ymgyrch yw annog mwy o bobl, hen ac ifanc, i ddatgan eu bod yn mwynhau byw a hynny’n Gymraeg.

  Annogir unigolion i dynnu hunluniau gyda’r hashfyrddau a’u huwchlwytho i Facebook a Twitter gan ddefnyddio’r hashnodau #joia gyda’u negeseuon.

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -