Newyddion

Sefydlu Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Cyn hir bydd gan rieni o Lanfairfechan i Fae Cinmel fynediad i ofal plant cyfrwng Cymraeg ar eu trothwy’n ardal arfordirol Sir Conwy.

Bydd Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg yn cael ei sefydlu yng Nghyffordd Llandudno ac yn cynnig gofal plant llawn amser oll drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Menter Iaith Conwy wedi bod yn datblygu’r cynllun ers 2010 a thrwy gydweithio â rhiant lleol o Ddeganwy maent wedi llwyddo i dynnu arian digonol i wireddu’r syniad.

Dywedodd Eirian Pierce Jones, Swyddog Mentrau Cymdeithasol Cymraeg gyda Menter Iaith Conwy:

“Rydym wedi derbyn sawl ymholiad gan rieni o ardal arfordirol Conwy dros y blynyddoedd yn holi am ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn eu hardal ond yn anffodus nid oedd darpariaeth o’r fath yn bodoli.”

Ategodd Archwiliad Digonedd Gofal Plant blynyddol Gwasanaethau Addysg CBSC yr angen yma hefyd. Eglurodd Eirian i MIC dderbyn ymholiad am ofal plant cyfrwng Cymraeg yn yr ardal arfordirol gan Nia Owen o Ddeganwy sy’n fam i ddau ac yn gyfrifydd siartredig ac yn awyddus i sefydlu meithrinfa fel menter breifat.

Arweiniodd y cydweithio yma i gread menter gymdeithasol newydd o’r enw Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg gyda rhieni lleol yn gyfarwyddwyr. Daeth dwy ffynhonnell grant ar gael yn ystod y cyfnod yma hefyd.  Yn gyntaf daeth arian gan Cyfenter a reolir gan Menter Môn ac yn arian Ewropeaidd gyda chyfraniadau gan bedwar Awdurdod Lleol

Gogledd Orllewin Cymru. Yn dilyn hyn daeth arian Cronfa Cymunedau’r Arfordir y Loteri Fawr. Anelir at agor y feithrinfa fis Ebrill neu Mai eleni.

Mae Menter Iaith Conwy wedi adnabod pwysigrwydd datblygu economaidd gyda’r iaith Gymraeg yn gwbl ganolog iddo. Bydd hyn yn creu cyfleoedd gwaith gyda’r Gymraeg yn sgil hanfodol ac yn creu swyddi i siaradwyr Cymraeg yn eu cymunedau. Mae Eirian eisoes yn edrych am gyfleoedd newydd drwy sir Conwy.

Mae’r rhieni sy’n gysylltiedig â’r fenter newydd yma’n hynod hapus bod ganddynt fynediad i ofal plant cyfrwng Cymraeg yn eu hardal nhw o’r diwedd.

MGDD

Dywedodd Gwyneth Hughes o Landudno, un o gyfarwyddwyr MGDD:

“Fel rhiant sy’n byw yn ardal arfordirol Conwy, credaf ei bod yn bwysig iawn i deuluoedd gael mynediad i ofal plant cyfrwng Cymraeg yn eu hardal leol. Mae llawer ohonom yn credu bod hyn yn fater mor bwysig i ni ddod at ein gilydd i ffurfio’r fenter a chreu meithrinfa newydd sbon fydd yn cael ei redeg yn gyfan gwbl drwy’r Gymraeg.”

Dywedodd Nia Owen o Ddeganwy, sydd wedi bod yn gatalydd i symud yr holl gynllun ymlaen gyda menter Iaith Conwy:

“Nid wyf wedi llwyddo i gael gofal plant llawn amser drwy’r Gymraeg i fy mhlant yn yr ardal a thrwy drafod â nifer o rieni eraill rwyf wedi darganfod bod gofyn mawr am y math yma o ddarpariaeth.”

Bydd MGDD yn edrych i gyflogi staff cyn hir â phan fydd y feithrinfa wedi ei sefydlu’n llwyr bydd lle i oddeutu 36 o blant. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb yn y swyddi hyn neu sydd eisiau defnyddio’r feithrinfa i ofalu am eu plant gysylltu gydag Eirian Pierce Jones yn swyddfa Menter Iaith Conwy yn Llanrwst ar 01492 642357 neu drwy e-bost ar eirian@miconwy.org

8 Ebrill, 2015

Brwydr y Bandiau ar ei Newydd Wedd!

Mae C2 Radio Cymru, Maes B a Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am fandiau newydd gorau Cymru i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau, sy’n cael ei lansio ar ei newydd wedd am y tro cyntaf heddiw.

 

Bwriad y gystadleuaeth yw rhoi llwyfan i ddoniau ifanc sy’n awyddus i dorri i mewn i’r Sîn Gymraeg, ac mae’r cynllun yn cynnig pob math o brofiadau go iawn i’r cystadleuwyr, er mwyn iddyn nhw gael blas ar nifer o agweddau o’r Sîn.

 

Mae’r gystadleuaeth eleni’n cyfuno’r ddwy gystadleuaeth a fu’n cael eu cynnal yn y gorffennol, y naill wedi’i threfnu gan yr Eisteddfod a Maes B a’r llall gan C2 Radio Cymru a Mentrau Iaith Cymru, a’r bwriad yw cynnig profiad gwerthfawr i’r cystadleuwyr ac annog rhagor o fandiau a pherfformwyr i gymryd rhan.

 

Yn ogystal â’r cyfle i chwarae ym Maes B yn yr Eisteddfod eleni a pherfformio sesiwn ar C2 Radio Cymru, bydd enillydd y gystadleuaeth hefyd yn cael eu ffilmio ar gyfer rhaglen Ochr 1, S4C ac yn cael eu cynnwys yng nghylchgrawn Y Selar.  Bydd yr enillydd hefyd yn derbyn gwobr ariannol o £1,000, gyda gwobr arall o £100 ar gael i’r cerddor gorau yn y gystadleuaeth.

 

Bydd pawb sy’n cyrraedd y rownd derfynol hefyd yn rhan o gynllun mentora newydd a drefnir gan C2 Radio Cymru, a fydd yn gyfle i’r cerddorion ifanc gael cyngor a chymorth gan rai sy’n amlwg ac sydd â phrofiad o weithio yn y Sîn.  Bydd y rowndiau cynharach yn cael eu cynnal yn ystod gigs mewn gwahanol rannau o Gymru, a chyhoeddir manylion y rhain cyn bo hir.

 

Sut i Gymryd Rhan?

Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw 16 Mawrth, a chynhelir rowndiau rhanbarthol mewn gwahanol rannau o Gymru yn ystod Ebrill a Mai, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal ar Lwyfan y Maes yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, nos Fawrth 4 Awst.  Gellir cofrestru drwy wefan Maes B – www.maesb.com – a dyma lle y ceir yr amodau a’r rheolau i gyd hefyd ar gyfer y gystadleuaeth.  Mae’r gystadleuaeth yn agored i’r rheini rhwng 16 a 25 oed.

26 Ionawr, 2015

Hysbyseb Swydd: Swyddog Hyfforddiant

Mae Mentrau Iaith Cymru (MIC) yn edrych am berson trefnus, effeithiol a phrofiadol sydd â’r gallu i weithio i ddiwallu anghenion hyfforddiant y rhwydwaith o 23 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.

 

Mi fydd y person delfrydol â phrofiad yn y maes hyfforddiant, yn hunan ddisgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau personol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm.

 

Cyflog: £25,000 – £28,000 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cytundeb: 14 mis, gyda phosibilrwydd o barhad

Lleoliad: Llanrwst, Pontypridd neu Llandeilo

 

Dyddiad cau: 2 Chwefror 2015

Dyddiad cyfweliadau: 9 Chwefror 2015

 

Cliciwch yma am ffurflen gais: Ffurflen Gais MIC

Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd: Disgrifiad Swydd Swyddog Hyfforddiant MIC

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Emily Cole: emily@mentrauiaith.org 01443 493715

 

Cyllidir y Swydd gan Llywodraeth Cymru a’r Mentrau Iaith

19 Ionawr, 2015

Ymgyrch Pethau Bychain Llywodraeth Cymru

Newyddion

Fel cenedl ddwyieithog mae’n hanfodol fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chlywed ar draws y wlad. Mae cannoedd o bethau bach hawdd – ‘Pethau Bychain’ – y gall pawb eu gwneud pob dydd i gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg, pa bynnag lefel o Gymraeg (dysgwyr neu rugl) sydd ganddynt.

Mae llawer o gyfleoedd i ddefnyddio mwy o’r iaith Gymraeg  bob dydd. Wrth rannu ac atgoffa pobl o’r Pethau Bychain y gellir eu gwneud y gobaith yw  ysbrydoli eraill i wneud yr un peth. Trwy gefnogi ein gilydd gallwn gynyddu’r defnydd o Gymraeg yn y genedl ddwyieithog hon.

I’ch ysbrydoli chi, dyma rai awgrymiadau o’r #PethauBychain hynny y gallwch chi annog eich cynulleidfaoedd i’w gwneud.

Byw

  • Ysgrifenna restr siopa bwyd yn y Gymraeg bob tro
  • Defnyddia’r Gymraeg wrth dynnu arian allan o’r banc
  • Rho enw Cymraeg i dy anifail anwes

Dysgu

  • Beth am ganu cân Cymraeg gyda dy blentyn?
  • Dechrau dysgu gyrru? Beth am roi ‘D’ am ddysgwr ar y car?
  • Gwisga fathodyn brand Cymraeg i ddangos i gwsmeriaid bod gwasanaeth dwyieithog ar gael

Mwynhau

  • Cer i un o’r nifer o wyliau Cymraeg dros yr haf
  • Beth am ddewis gwylio’r rygbi ar y teledu yn y Gymraeg gyda ffrindiau?
  • Angen pethau newydd i’r tŷ? Beth am brynu nwyddau Cymraeg- mae digon o ddewis.

Pethau Bychain

11 Awst, 2014

Brwydr y Bandiau 2015

Newyddion
26 Chwefror, 2015

Hysbyseb Swydd: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Mae Mentrau Iaith Cymru (MIC) yn edrych am berson trefnus, effeithiol a phrofiadol sydd â’r gallu i gefnogi’r rhwydwaith o 23 Menter Iaith yn y maes marchnata a chyfathrebu i hybu’r defnydd o’r Gymraeg. Bydd y person llwyddiannus hefyd yn arwain gweithgareddau cenedlaethol yn y maes.

 

Mi fydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau personol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm.

 

Cyflog: £25,000 – £28,000 y flwyddyn

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos

Cytundeb: 14 mis, gyda phosibilrwydd o barhad

Lleoliad: Llanrwst, Pontypridd neu Llandeilo

 

Dyddiad cau: 2 Chwefror 2015

Dyddiad cyfweliadau: 9 Chwefror 2015

 

Cliciwch yma am ffurflen gais:Ffurflen Gais MIC

Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd:Disgrifiad Swydd Swyddog Marchnata a Chyfathrebu MIC

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Emily Cole, emily@mentrauiaith.org

01443 493715

 

Cyllidir y Swydd gan Llywodraeth Cymru a’r Mentrau Iaith

19 Ionawr, 2015

Hysbyseb Swydd: Swyddog Datblygu’r Gymraeg Menter Iaith Sir y Fflint

37 awr yr wythnos – Cytundeb Tymor Penodol dros gyfnod mamolaeth
Cyflog £17,333- £19,317 y flwyddyn pro rata + Cyfraniad Pensiwn
Lleoliad Sir Fflint: Yr Wyddgrug
Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a llawn cymhelliant i lenwi swydd dros gyfnod mamolaeth. Bydd y person llwyddiannus gyda’r gallu i gydlynu’r gwaith o ddatblygu a chynnal gweithgareddau a prosiectau cymunedol er mwyn codi ymwybyddiaeth a meithrin dealltwriaeth o ddiwylliant, iaith a threftadaeth Cymru yn Sir y Fflint.
Dyddiad Cau: Hanner Dydd – Dydd Gwener 26ain Medi 2014
Am ragor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol cysylltwch â Gill Stephen – Rheolwr Mentrau Iaith Sir y Fflint a Maelor ar 01352 744040 neu e-bostio gill@menteriaithsiryfflint.co.uk. Gellir lawr lwytho’r ffurflenni cais ar dogfennau atodol ar www.mentrauiaith-gogledd.com

18 Medi, 2014

Ymateb Mentrau Iaith Cymru i Ddatganiad y Prif Weinidog ar y Gymraeg

Mae Mentrau Iaith Cymru yn croesawu’r cyhoeddiadau o gefnogaeth ychwanegol tuag at y Gymraeg a wnaed heddiw gan y Prif Weinidog ar lawr y Senedd.  Mae’r adnoddau ychwanegol i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned yn galonogol, ac mae Mentrau Iaith Cymru yn gweld hwn fel cam pwysig ymlaen tuag at gynyddu’r buddsoddiad yn y Gymraeg dros y tymor hir.

 

Yn ystod ei ddatganiad fe ddywedodd y Prif Weinidog bod “gwaith y Mentrau Iaith yn hollbwysig” fel mudiadau sy’n gweithredu i gryfhau’r Gymraeg yn eu cymunedau.  Mae’r Prif Weinidog hefyd yn cyfaddef bod y Gymraeg yn dal i wynebu “heriau anodd a chymhleth.”

 

Mewn ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog dywedodd llefarydd ar ran Mentrau Iaith Cymru: “rydyn ni’n croesawu’r hyn a ddywedwyd gan y Prif Weinidog heddiw.  Mae ei sylwadau yn cadarnhau bod y Mentrau Iaith yn parhau i fod yn bartneriaid allweddol y Llywodraeth”  Ychwanegodd “cytunwn hefyd  a’r Prif Weinidog fod y Gymraeg yn wynebu heriau difrifol a niferus sy’n ymwneud â phob agwedd ar fywyd cymunedol, ac mae angen i’r gefnogaeth a’r buddsoddiad yn y Gymraeg barhau a thyfu dros y tymor hir er mwyn cryfhau seiliau’r iaith yn ein cymunedau.”

 

Mae datganiad y Prif Weinidog yn dilyn sawl adroddiad ac ymgynghoriad a gynhaliwyd dros y 18 mis diwethaf mewn perthynas â’r iaith Gymraeg, gan gynnwys adroddiad a gomisiynwyd gan y Llywodraeth ar waith y Mentrau Iaith.  Yn eu hymateb cyhoeddus i’r adroddiad hwnnw a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2014 mae’r Mentrau Iaith yn datgan eu gweledigaeth a’u hawydd i ddatblygu a chryfhau er mwyn ehangu ar eu gwaith o hyrwyddo’r Gymraeg fel iaith gymunedol, gan nodi bod angen £4.8m arnynt dros y tair blynedd nesaf.  Ychwanegodd llefarydd y Mentrau “rydym yn ystyried y datganiadau a wnaed gan y Prif Weinidog heddiw – gan gynnwys datganiad o gyllid ychwanegol o £750,000 i’r Mentrau Iaith dros y ddwy flynedd nesaf – fel camau cyntaf holl bwysig y mae angen i’r Llywodraeth eu cymryd tuag at weithredu’n gadarn er budd y Gymraeg ac mae’r Mentrau eisiau parhau i chwarae rhan ganolig yn y broses o ddatblygu seiliau cryfach i’r Gymraeg yn y dyfodol.”

 

17 Mehefin, 2014